• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • Arrow (2012)

  ความสำเร็จ 100.00% [ Arrow.S04E21.HDTV.x264-LOL.Thai.ssa ] by : bonfelder
   แสดงผลต่อหน้า
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  My name is Oliver Queen.
  ผมชื่อ โอลิเวอร์ ควีน
  เมื่อ 21 ตุลาคม 2559 , 11:37:49 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน
  ผมชื่อโอลิเวอร์ ควีน
  เมื่อ 6 มิถุนายน 2559 , 11:13:11 แปลโดย : maitaker
  0.00 คะแนน

  2
  After 5 years in hell,
  หลังจาก 5 ปีในนรก
  เมื่อ 21 ตุลาคม 2559 , 11:37:53 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน
  หลังจากที่ตกนรกมา 5 ปี
  เมื่อ 6 มิถุนายน 2559 , 11:14:16 แปลโดย : maitaker
  0.00 คะแนน

  3
  I returned home\Nwith only one goal--
  ผมกลับบ้าน\Nด้วยเป้าหมายเพียงหนึ่ง--
  เมื่อ 21 ตุลาคม 2559 , 11:37:53 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  4
  to save my city,
  คือช่วยเมืองของผม
  เมื่อ 21 ตุลาคม 2559 , 11:37:53 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  5
  but my old approach\Nwasn't enough.
  แต่วิธีเดิมๆ ของผมไม่เพียงพอ
  เมื่อ 21 ตุลาคม 2559 , 11:37:53 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  6
  I had to become someone else.
  ผมต้องกลายเป็น...คนอื่น
  เมื่อ 21 ตุลาคม 2559 , 11:37:53 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  7
  I had to become
  ผมต้องกลายเป็น...
  เมื่อ 21 ตุลาคม 2559 , 11:37:53 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  8
  something else.
  สิ่งอื่น
  เมื่อ 21 ตุลาคม 2559 , 11:37:53 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  9
  I had to become\Nthe Green Arrow.
  ผมต้องกลายเป็น...\Nกรีนแอร์โรว์
  เมื่อ 21 ตุลาคม 2559 , 11:37:53 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  10
  Previously on "Arrow"...
  ความเดิมของ "แอร์โรว์"...
  เมื่อ 21 ตุลาคม 2559 , 11:37:53 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  11
  You won't be able\Nto stop him.
  คุณหยุดเขาไม่ได้หรอก
  เมื่อ 21 ตุลาคม 2559 , 11:37:53 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  12
  We need to trap him.
  งั้นเราก็ต้องขังเขาไว้
  เมื่อ 21 ตุลาคม 2559 , 11:37:53 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  13
  Dad?
  พ่อ
  เมื่อ 21 ตุลาคม 2559 , 11:37:53 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  14
  We are the same,\Nyou and I.
  เราเป็นเหมือนกัน\Nแกกับฉัน
  เมื่อ 21 ตุลาคม 2559 , 11:37:53 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  15
  You are wrong.
  ผิดแล้ว
  เมื่อ 21 ตุลาคม 2559 , 11:37:53 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  16
  I am nothing\Nlike you.
  ฉันไม่มีอะไร\Nเหมือนคุณเลย
  เมื่อ 21 ตุลาคม 2559 , 11:37:53 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  17
  John, voice-over: I had to put him\Ndown, Lyla.
  ผมต้องจัดการเขา ไลล่า
  เมื่อ 21 ตุลาคม 2559 , 11:37:53 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  18
  He had reached\Nfor my gun.
  เขามาขวางปืนของผม
  เมื่อ 21 ตุลาคม 2559 , 11:37:53 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  19
  Alex,\Nwhere are we?
  อเล็กซ์\Nเราอยู่ไหน
  เมื่อ 21 ตุลาคม 2559 , 11:37:53 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  20
  - Thea.\N- No. I can't.
  - เธีย\N- ไม่ ฉันทำไม่ได้
  เมื่อ 21 ตุลาคม 2559 , 11:37:53 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  21
  Where are you going?
  คุณจะไปไหน
  เมื่อ 21 ตุลาคม 2559 , 11:37:53 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  22
  Rubicon--\Ndesigned to prevent
  รูบิคอน--\Nออกแบบมาเพื่อป้องกัน
  เมื่อ 21 ตุลาคม 2559 , 11:37:53 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  23
  any country,\Neven our own,
  ประเทศใดๆ\Nแม้แต่เราเอง
  เมื่อ 21 ตุลาคม 2559 , 11:37:53 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  24
  from firing\Na nuclear missile.
  ไม่ให้ยิง\Nขีปนาวุธนิวเคลียร์
  เมื่อ 21 ตุลาคม 2559 , 11:37:53 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  25
  Darhk ripped it out.
  ดารห์ก แย่งมันไปได้
  เมื่อ 21 ตุลาคม 2559 , 11:37:53 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  26
  Darhk would control the world's\Nnuclear stockpile.
  ดารห์ก จะควบคุม\Nคลังอาวุธนิวเคลียร์ของโลก
  เมื่อ 21 ตุลาคม 2559 , 11:37:53 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  27
  Andy told me that\NGenesis was coming.
  แอนดี้บอกฉันว่า\Nเจเนซิสกำลังจะมาถึง
  เมื่อ 21 ตุลาคม 2559 , 11:37:53 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  28
  God wanted to give the world a do-over,\Nso he destroyed it.
  พระเจ้าอยากสร้างโลกใหม่\Nจึงทำลายโลกเก่า
  เมื่อ 21 ตุลาคม 2559 , 11:37:53 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  29
  He destroyed\Nit with a flood.
  พระองค์ทำลายมันด้วยน้ำท่วม
  เมื่อ 21 ตุลาคม 2559 , 11:37:53 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  30
  So nuclear annihilation\Nis Darhk's flood.
  ถ้างั้น สำหรับดารห์ก\Nนิวเคลียร์ก็เทียบเท่าน้ำท่วมโลก
  เมื่อ 21 ตุลาคม 2559 , 11:37:53 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  31
  What's he planning\Non building as his ark?
  แล้วเขาวางแผนจะสร้าง\Nอะไรเป็นเรือโนอาห์ล่ะ
  เมื่อ 21 ตุลาคม 2559 , 11:37:53 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  32
  Rubicon security\Ncompromised.
  การรักษาความปลอดภัย\Nของรูบิคอนถูกบุกรุก
  เมื่อ 21 ตุลาคม 2559 , 11:37:53 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  33
  Russia, Markovia,\NCorto Maltese, us,
  รัสเซีย มาร์โคเวีย\Nคอร์โต มัลติส เรา
  เมื่อ 21 ตุลาคม 2559 , 11:37:53 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  34
  every NATO Ally--\NRubicon has control
  พันธมิตรของนาโต้ทั้งหมด--\Nรูบิคอนควบคุม
  เมื่อ 21 ตุลาคม 2559 , 11:37:53 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  35
  over all their\Nnuclear systems.
  ระบบนิวเคลียร์ทั้งหมด\Nของพวกเขาเอาไว้แล้ว
  เมื่อ 21 ตุลาคม 2559 , 11:37:53 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  36
  You mean HIVE does.
  หมายถึง ไฮฟ์ สินะ
  เมื่อ 21 ตุลาคม 2559 , 11:37:53 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  37
  I know it's a little\Nlate for this,
  ฉันรู้ว่ามันสายไปนิด
  เมื่อ 21 ตุลาคม 2559 , 11:37:53 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  38
  but whoever created\Nan algorithm
  แต่ใครก็ตามที่สร้าง\Nอัลกอริทึม
  เมื่อ 21 ตุลาคม 2559 , 11:37:53 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  39
  that could override\Nany country's nuclear weapons
  ที่สามารถยึดครอง อาวุธ\Nนิวเคลียร์ของประเทศใดๆ ได้
  เมื่อ 21 ตุลาคม 2559 , 11:37:53 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  40
  really screwed up.
  คงตายตาไม่หลับ
  เมื่อ 21 ตุลาคม 2559 , 11:37:53 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  41
  That would be\NAmanda Waller.
  นั่นคงจะเป็น\Nอแมนด้า วอลเลอร์
  เมื่อ 21 ตุลาคม 2559 , 11:37:53 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  42
  How much time\Ndo we have?
  เรามีเวลาเท่าไร
  เมื่อ 21 ตุลาคม 2559 , 11:37:53 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  43
  We?
  เรา งั้นหรือ
  เมื่อ 21 ตุลาคม 2559 , 11:37:53 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  44
  Oliver, I'm\Nthe director of Argus,
  โอลิเวอร์ ฉันเป็น\Nผู้อำนวยการของ อ.า.ร์.กั.ส.
  เมื่อ 21 ตุลาคม 2559 , 11:37:53 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  45
  and this goes\Nway over my head.
  แต่นี่มันอยู่เหนือ\Nอำนาจของฉันขึ้นไปอีก
  เมื่อ 21 ตุลาคม 2559 , 11:37:53 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  46
  This is\Nexecutive level,
  นี่เป็นเรื่องระดับบริหาร
  เมื่อ 21 ตุลาคม 2559 , 11:37:53 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  47
  and this is\NDepartment of Defense.
  และนี่คือหน้าที่\Nของกระทรวงกลาโหม
  เมื่อ 21 ตุลาคม 2559 , 11:37:53 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  48
  Right, right, right, right,\Nbut how much time?
  ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่\Nแต่เหลือเวลาเท่าไหร่ล่ะ
  เมื่อ 21 ตุลาคม 2559 , 11:37:53 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  49
  There's a start-up\Nsequence
  มันจะต้องมีกระบวนการ\Nนับถอยหลังเพื่อความปลอดภัย
  เมื่อ 21 ตุลาคม 2559 , 11:37:53 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  50
  before Darhk can\Nactually launch a nuke.
  ก่อนที่ ดารห์ก จะสามารถ\Nปล่อยอาวุธนิวเคลียร์ได้
  เมื่อ 21 ตุลาคม 2559 , 11:37:53 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  Download  

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: Arrow.S04E21.HDTV.x264-LOL.Thai.ssa