• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • Women’s Secret

  ความสำเร็จ 0.00% [ C fakepath Women’s Secret.E010.Thai.ssa ] by : MobMib
   แสดงผลต่อหน้า
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  (Episode 10)

  2
  Did you sell a lot today?

  3
  Are you making deliveries, Ji Yoo?

  4
  - Yes. I'll see you later. - Okay. Bye.

  5
  Ji Yoo, are you okay?

  6
  Are you hurt?

  7
  No.

  8
  Excuse me.

  9
  What's wrong?

  10
  Help... Help me.

  11
  What?

  12
  That... That man...

  13
  I need to follow him.

  14
  Please help me.

  15
  Sir, please...

  16
  Please follow that car.

  17
  Who is he?

  18
  Please hurry.

  19
  No.

  20
  Who is that man?

  21
  I want to know that too.

  22
  What?

  23
  I see him...

  24
  every night...

  25
  in my nightmares.

  26
  I don't remember the details...

  27
  and I don't know who he is,

  28
  but the single glove he wears...

  29
  and the wing tattoo on the back of his neck...

  30
  I remember those...

  31
  very clearly.

  32
  It's the only memory I have.

  33
  He's the only person I remember,

  34
  but I lost him.

  35
  I need to find him.

  36
  I need...

  37
  to find that man.

  38
  This is the report on Mosung Group Art Gallery.

  39
  I can't believe these paintings cost millions each.

  40
  It's absurd.

  41
  The artist is highly acclaimed in the art world.

  42
  I'm sure it will generate a huge profit soon.

  43
  Let's trust her judgement and leave it to her.

  44
  She has brought in...

  45
  quite a bit of profit already over the past year.

  46
  Think about the money that we put into the gallery.

  47
  You need to be alert.

  48
  Yes, Sir. I will.

  49
  I think we can make...

  50
  about 5 million from the sales of the paintings.

  Download  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: C fakepath Women’s Secret.E010.Thai.ssa