• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • You Are A Gift

  ความสำเร็จ 0.00% [ C fakepath You Are a Gift.E020.Thai.ssa ] by : MobMib
   แสดงผลต่อหน้า
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  Didn't Hyun Soo just scream?

  2
  Stay still.

  3
  Is... Is it a thief?

  4
  - Hey! - Go away!

  5
  - Aunt Eul Sook! - Hey!

  6
  Who is it?

  7
  You jerk! I'll kill you!

  8
  Do Jin!

  9
  Do Jin, wake up.

  10
  It's him.

  11
  - Do you know him? - Who is he?

  12
  Mother, I think he's dead.

  13
  Gosh, I don't believe this.

  14
  Do Jin. Do Jin.

  15
  - Phone... - The phone's ringing.

  16
  - Where? - In there.

  17
  (Manager Kang Se Ra)

  18
  (Episode 20)

  19
  Hello?

  20
  Who are you?

  21
  It's me, Hyun Soo.

  22
  Why...

  23
  Why are you picking up Do Jin's phone?

  24
  Sorry, but he can't take your call right now.

  25
  I'll tell him to call you back later.

  26
  What is this?

  27
  Do Jin...

  28
  ended up seeing her anyway?

  29
  This isn't going to do. Eul Sook, let's call 911.

  30
  911? 911?

  31
  - Mother, 911. - What are we going to do?

  32
  - I don't think he's breathing! - No...

  33
  Get out of my way.

  34
  Mother... 911.

  35
  - Gosh! - My goodness!

  36
  Grandma!

  37
  Wow.

  38
  So you and Young Ae will try to get along now?

  39
  I'm proud of you.

  40
  What can I do?

  41
  My husband's rank is also mine.

  42
  Come on.

  43
  Don't be like that.

  44
  I may be behind the rank at work,

  45
  but I'm more powerful than him.

  46
  Why are you boasting? Go away.

  47
  Go away?

  48
  I'm in a great mood.

  49
  Here.

  50
  - How is it? Good? - It's good.

  Download  

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: C fakepath You Are a Gift.E020.Thai.ssa