• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • The Good Wife

  ความสำเร็จ 36.53% [ C fakepath The Good Wife.E01.160708.540p-NEXT.Thai.ssa ] by : MobMib
   แสดงผลต่อหน้า
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  Do you agree with the charges?
  คุณยอมรับข้อกล่าวหาหรือป่าวครับ?
  เมื่อ 15 กรกฎาคม 2559 , 19:44:39 แปลโดย : BeWLoVeExOL
  0.00 คะแนน
  คุณยอมรับข้อกล่าวหานี้หรือไม่
  เมื่อ 4 กันยายน 2559 , 16:59:01 แปลโดย : Crystal
  0.00 คะแนน

  2
  Does she also agree with them?
  แล้วเธอยอมรับด้วยหรือป่าวครับ?
  เมื่อ 15 กรกฎาคม 2559 , 19:44:39 แปลโดย : BeWLoVeExOL
  0.00 คะแนน
  แล้วเธอยอมรับมันด้วยหรือไม่
  เมื่อ 4 กันยายน 2559 , 16:59:01 แปลโดย : Crystal
  0.00 คะแนน

  3
  How many times have you met her?
  คุณไปพบเธอมากี่ครั้งแล้ว
  เมื่อ 4 กันยายน 2559 , 16:59:01 แปลโดย : Crystal
  0.00 คะแนน
  คุณไปพบเธอกี่ครั้งแล้ว
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 , 21:18:39 แปลโดย : poplajt
  0.00 คะแนน

  4
  I'll make myself clear.
  ผมจะไขกระจ่างเรื่องนี้เอง
  เมื่อ 15 กรกฎาคม 2559 , 19:44:39 แปลโดย : BeWLoVeExOL
  0.00 คะแนน
  ผมจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวผมเอง
  เมื่อ 4 กันยายน 2559 , 16:59:01 แปลโดย : Crystal
  0.00 คะแนน

  5
  To increase...
  การเพิ่ม...
  เมื่อ 15 กรกฎาคม 2559 , 19:44:39 แปลโดย : BeWLoVeExOL
  0.00 คะแนน
  เพื่อเพิ่ม...
  เมื่อ 4 กันยายน 2559 , 16:59:01 แปลโดย : Crystal
  0.00 คะแนน

  6
  the budget, I have never accepted money...
  งบประมาณ ผมไม่เคยรับเงินกองนั้นเลย
  เมื่อ 15 กรกฎาคม 2559 , 19:44:39 แปลโดย : BeWLoVeExOL
  0.00 คะแนน
  งบประมาณ ผมไม่เคยได้รับเงินเลย
  เมื่อ 4 กันยายน 2559 , 16:59:01 แปลโดย : Crystal
  0.00 คะแนน

  7
  or dealt with sexual favours.
  หรือข้องเกี่ยวกับการบริการทางเพศ
  เมื่อ 15 กรกฎาคม 2559 , 19:44:39 แปลโดย : BeWLoVeExOL
  0.00 คะแนน
  หรือแม้แต่เกี่ยวข้องกัีบบริการทางเพศ
  เมื่อ 4 กันยายน 2559 , 16:59:01 แปลโดย : Crystal
  0.00 คะแนน

  8
  What's been said in the media...
  ลิ่งที่สื่อได้รายงานมานั้น...
  เมื่อ 15 กรกฎาคม 2559 , 19:44:39 แปลโดย : BeWLoVeExOL
  0.00 คะแนน
  อะไรก็ตามที่ถูกพูดถึงอยู่ในอินเตอร์เน็ต
  เมื่อ 4 กันยายน 2559 , 16:59:01 แปลโดย : Crystal
  0.00 คะแนน

  9
  was my personal mistake.
  ถือเป็นความผิดของผมเอง
  เมื่อ 15 กรกฎาคม 2559 , 19:44:39 แปลโดย : BeWLoVeExOL
  0.00 คะแนน
  เป็นความผิดของตัวผมเอง
  เมื่อ 4 กันยายน 2559 , 16:59:01 แปลโดย : Crystal
  0.00 คะแนน
  มันเป็นความผิดของฉันเอง
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 , 21:18:39 แปลโดย : poplajt
  0.00 คะแนน

  10
  I apologise to my family.
  ผมรู้สึกผิดต่อครอบครัวจริงๆ
  เมื่อ 15 กรกฎาคม 2559 , 19:44:39 แปลโดย : BeWLoVeExOL
  0.00 คะแนน
  ผมขอโทษต่อครอบครัวของผม
  เมื่อ 4 กันยายน 2559 , 16:59:01 แปลโดย : Crystal
  0.00 คะแนน
  ฉันรู้สึกผิดต่อครอบครัวจริงๆ
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 , 21:18:39 แปลโดย : poplajt
  0.00 คะแนน

  11
  However,
  ยังไงก็ตาม
  เมื่อ 15 กรกฎาคม 2559 , 19:44:39 แปลโดย : BeWLoVeExOL
  0.00 คะแนน
  อย่างไรก็ตาม
  เมื่อ 4 กันยายน 2559 , 16:59:01 แปลโดย : Crystal
  0.00 คะแนน
  ยังไก็ตาม
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 , 21:18:39 แปลโดย : poplajt
  0.00 คะแนน

  12
  I have never...
  ผมไม่เคย
  เมื่อ 15 กรกฎาคม 2559 , 19:44:39 แปลโดย : BeWLoVeExOL
  0.00 คะแนน
  ฉันไม่เคย
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 , 21:18:39 แปลโดย : poplajt
  0.00 คะแนน

  13
  abused my authority.
  ทำร้ายใคร ด้วยความชอบธรรมครับ
  เมื่อ 15 กรกฎาคม 2559 , 19:44:39 แปลโดย : BeWLoVeExOL
  0.00 คะแนน
  ใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิด
  เมื่อ 4 กันยายน 2559 , 16:59:01 แปลโดย : Crystal
  0.00 คะแนน

  14
  Truth will be revealed when the investigation is finished.
  เรื่องทั้งหมดจะกระจ่างแจ้ง หลังการตรวจสอบผ่านไปได้ดีครับ
  เมื่อ 15 กรกฎาคม 2559 , 19:44:39 แปลโดย : BeWLoVeExOL
  0.00 คะแนน
  ความจริงจะถูกเปิดเผยออหมาเมื่อการครวจสอบสิ้นสุดลง
  เมื่อ 4 กันยายน 2559 , 16:59:01 แปลโดย : Crystal
  0.00 คะแนน

  15
  Thank you.
  ขอบคุณครับ
  เมื่อ 4 กันยายน 2559 , 16:59:01 แปลโดย : Crystal
  0.00 คะแนน
  ขอบคุณ
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 , 21:18:39 แปลโดย : poplajt
  0.00 คะแนน

  16
  - I have a question. - Regarding the investigation...
  -ผมมีคำถาม -ในเรื่องของการตรวจสอบ...
  เมื่อ 4 กันยายน 2559 , 16:59:01 แปลโดย : Crystal
  0.00 คะแนน
  ฉันมีคำถาม
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 , 21:18:39 แปลโดย : poplajt
  0.00 คะแนน

  17
  Sir.
  ท่านครับ
  เมื่อ 4 กันยายน 2559 , 16:59:02 แปลโดย : Crystal
  0.00 คะแนน
  คุณ
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 , 21:18:39 แปลโดย : poplajt
  0.00 คะแนน

  18
  Don't ever bring me to a place like this.
  อย่าพอฉันมาในที่แบบนี้อีกเป็นอันขาด
  เมื่อ 4 กันยายน 2559 , 16:59:02 แปลโดย : Crystal
  0.00 คะแนน
  อย่าพาฉันมาที่แบบนี้อีก
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 , 21:18:39 แปลโดย : poplajt
  0.00 คะแนน

  19
  I'm sorry.
  ขอโทษครับ
  เมื่อ 4 กันยายน 2559 , 16:59:02 แปลโดย : Crystal
  0.00 คะแนน
  ฉันขอโทษ
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 , 21:18:39 แปลโดย : poplajt
  0.00 คะแนน

  20
  It was necessary to show that we have a good relationship.
  มันจำเป็นที่จะต้องทำให้ทุกคนเห็นว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
  เมื่อ 4 กันยายน 2559 , 16:59:02 แปลโดย : Crystal
  0.00 คะแนน
  ผมแค่ต้องการแสดงให้คนอื่นเห็นว่าความสัมพันธ์ของเรายังดีอยู่
  เมื่อ 25 สิงหาคม 2559 , 10:58:10 แปลโดย : wanab
  0.00 คะแนน

  21
  I'll end things. This won't ever happen again.
  ผมจะจัดการทุกอย่าง มเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกครับ
  เมื่อ 4 กันยายน 2559 , 16:59:02 แปลโดย : Crystal
  0.00 คะแนน
  ผมจะจบเรื่องนี้ มันจะไม่เกิดขึ้นอีกแน่นอน
  เมื่อ 25 สิงหาคม 2559 , 11:01:07 แปลโดย : wanab
  0.00 คะแนน

  22
  Sir, it's a summary of what happened.
  ท่านครับ นี่คือสรุปของเรื่องที่เกิดขึ้น
  เมื่อ 4 กันยายน 2559 , 16:59:02 แปลโดย : Crystal
  0.00 คะแนน

  23
  Thank you.
  ขอบคุณ
  เมื่อ 25 สิงหาคม 2559 , 11:02:46 แปลโดย : wanab
  0.00 คะแนน

  24
  I'll be at the prosecutors' office.
  ฉันจะอยู่ที่สำนักงานอัยการ
  เมื่อ 4 กันยายน 2559 , 16:59:02 แปลโดย : Crystal
  0.00 คะแนน

  25
  Yes, Sir. It just finished.
  ครับท่าน มันเพิ่งจะจบลง
  เมื่อ 4 กันยายน 2559 , 16:59:02 แปลโดย : Crystal
  0.00 คะแนน

  26
  Yes.
  ใช่
  เมื่อ 4 กันยายน 2559 , 16:59:02 แปลโดย : Crystal
  0.00 คะแนน

  27
  I'm sorry. I didn't take care of it well.
  ขอโทษครับ ผมไม่ได้ดูแลเรื่องนี้ให้ดีเอง
  เมื่อ 4 กันยายน 2559 , 16:59:02 แปลโดย : Crystal
  0.00 คะแนน

  28
  I'm sorry.
  ผมขอโทษครับ
  เมื่อ 4 กันยายน 2559 , 16:59:02 แปลโดย : Crystal
  0.00 คะแนน

  29
  (3 days ago)
  (3วันต่อมา)
  เมื่อ 4 กันยายน 2559 , 16:59:02 แปลโดย : Crystal
  0.00 คะแนน

  30
  You called right on time. Dinner is ready.
  คุณโทรมาได้เวลาพอดี อาหารเย็นพร้อมแล้วค่ะ
  เมื่อ 4 กันยายน 2559 , 16:59:02 แปลโดย : Crystal
  0.00 คะแนน

  31
  All I have to do is serve rice.
  ตอนนี้เหลือแค่ฉันต้องไปยกข้าวมาแค่นั้น
  เมื่อ 4 กันยายน 2559 , 16:59:02 แปลโดย : Crystal
  0.00 คะแนน

  32
  - Where are you? - Hye Gyeong.
  -คุณทอยู่ที่ไหนแล้วคะ -ฮเยคยอง
  เมื่อ 4 กันยายน 2559 , 16:59:02 แปลโดย : Crystal
  0.00 คะแนน

  33
  Don't open the door to anyone. Stay home, okay?
  อย่าเปิดประตูให้ใครทั้งนั้น อยู่ต่ในบ้านนะ เข้าใจมั้ย
  เมื่อ 4 กันยายน 2559 , 16:59:02 แปลโดย : Crystal
  0.00 คะแนน
  อย่าเปิดประตูให้คนแปลกหน้าล่ะ เข้าใจมั้ย
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 , 21:18:39 แปลโดย : poplajt
  0.00 คะแนน

  34
  - Okay? - Is someone coming home?
  -เข้าใจมั้ย -มีใครกำลังจะมาที่บ้านเหรอคะ
  เมื่อ 4 กันยายน 2559 , 16:59:02 แปลโดย : Crystal
  0.00 คะแนน
  รู้แล้ว มีใครจะมาที่บ้านหรอ
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 , 21:18:39 แปลโดย : poplajt
  0.00 คะแนน

  35
  Hye Gyeong.
  ฮเยคยอง
  เมื่อ 4 กันยายน 2559 , 16:59:02 แปลโดย : Crystal
  0.00 คะแนน
  ฮเยกยอง
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 , 21:18:39 แปลโดย : poplajt
  0.00 คะแนน

  36
  Don't pick up calls either. Turn off your phone after this call.
  อย่ารับโทรศัพท์ใครด้วย ปิดโทรศัพท์หลังจากวางสายซะ
  เมื่อ 4 กันยายน 2559 , 16:59:02 แปลโดย : Crystal
  0.00 คะแนน
  วางสายแล้วปิดโทรสัพท์เลยนะ ห้ามรับโทรสัพท์ใครเด็ดขาด
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 , 21:18:39 แปลโดย : poplajt
  0.00 คะแนน

  37
  - All right? - What's going on?
  -เข้าใจนะ -เกิดอะไรขึ้นคะ
  เมื่อ 4 กันยายน 2559 , 16:59:02 แปลโดย : Crystal
  0.00 คะแนน
  โอเค มีเรื่องอะไรหรอ
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 , 21:18:39 แปลโดย : poplajt
  0.00 คะแนน

  38
  Honey.
  ที่รัก
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 , 21:18:39 แปลโดย : poplajt
  0.00 คะแนน

  39
  There are reporters outside. Are they here because of you?
  มีนักข่าวรออยู่ข้างนอกเต็มไปหมด พวกเขาอยู่ที่นี่เพราะคุณหรือเปล่าคะ
  เมื่อ 4 กันยายน 2559 , 16:59:02 แปลโดย : Crystal
  0.00 คะแนน

  40
  Did you take on a bad case?
  คุณไปทำอะไรไม่ดีมาหรือเปล่าคะ
  เมื่อ 4 กันยายน 2559 , 16:59:02 แปลโดย : Crystal
  0.00 คะแนน

  41
  You trust me, right?
  คุณเชื่อใจผมมั้ย
  เมื่อ 4 กันยายน 2559 , 16:59:02 แปลโดย : Crystal
  0.00 คะแนน
  คุณเชื่อใจผมใช่มั้ย
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 , 21:18:39 แปลโดย : poplajt
  0.00 คะแนน

  42
  Of course.
  แน่นอนค่ะ
  เมื่อ 4 กันยายน 2559 , 16:59:02 แปลโดย : Crystal
  0.00 คะแนน
  แน่นอนอยู่แล้ว
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 , 20:50:42 แปลโดย : poplajt
  0.00 คะแนน

  43
  Then do as I say.
  ถ้างั้นก็ทำตามที่ผมพูด
  เมื่อ 4 กันยายน 2559 , 16:59:02 แปลโดย : Crystal
  0.00 คะแนน
  ทำอย่างที่ผมบอก
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 , 21:18:39 แปลโดย : poplajt
  0.00 คะแนน

  44
  I'll explain everything once I get there, okay?
  ผมจะอธิบายทุกอย่างทีเดียวตอนผมถึงที่นั่น โอเคนะ
  เมื่อ 4 กันยายน 2559 , 16:59:02 แปลโดย : Crystal
  0.00 คะแนน

  45
  (Hye Gyeong, are you watching the TV?)
  (ฮเยคยอง คุณดูทีวีอยู่หรือเปล่าครับ)
  เมื่อ 4 กันยายน 2559 , 16:59:02 แปลโดย : Crystal
  0.00 คะแนน

  46
  Open the door! We're from the prosecution!
  เปิดประตู เรามาจากสำนักงานกฎหมาย
  เมื่อ 4 กันยายน 2559 , 16:59:02 แปลโดย : Crystal
  0.00 คะแนน

  47
  I have a search warrant. Open the door.
  พวกเรามีหมายค้น เปิดประตูเดี๋ยวนี้
  เมื่อ 4 กันยายน 2559 , 16:59:02 แปลโดย : Crystal
  0.00 คะแนน

  48
  Open the door!
  เปิดประตู!
  เมื่อ 4 กันยายน 2559 , 16:59:02 แปลโดย : Crystal
  0.00 คะแนน

  49
  Hye Gyeong.
  ฮเยคยอง
  เมื่อ 4 กันยายน 2559 , 16:59:02 แปลโดย : Crystal
  0.00 คะแนน

  50
  Give me one more chance.
  ให้โอกาสผมสักครั้ง
  เมื่อ 4 กันยายน 2559 , 16:59:02 แปลโดย : Crystal
  0.00 คะแนน

  Download  

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: C fakepath The Good Wife.E01.160708.540p-NEXT.Thai.ssa