• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • You Are A Gift

  ความสำเร็จ 0.00% [ C fakepath You Are a Gift.E022.Thai.ssa ] by : MobMib
   แสดงผลต่อหน้า
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  Hyun Soo. Mother.

  2
  You. Why did you lie to me?

  3
  You knew she married the chairman.

  4
  Why did you lie to me?

  5
  Well, I...

  6
  Come on.

  7
  You're the manager of the design team.

  8
  You interviewed her yourself, but you hid that from me.

  9
  You said the contract designer just had the same name as Hyun Soo.

  10
  My goodness.

  11
  Mother, please listen to me.

  12
  You're such a liar.

  13
  How rude.

  14
  I'm sorry.

  15
  It's my fault.

  16
  I'm sorry.

  17
  No. That'll be the end of Do Jin and me.

  18
  I have to stop them no matter what.

  19
  Mother will be waiting for me. What should I do?

  20
  Isn't that you, Hyun Soo?

  21
  Manager Song.

  22
  You must be going somewhere.

  23
  To Gangnam. I have to go see someone.

  24
  Is that so?

  25
  Get in. I'm going in that direction. I'll take you.

  26
  May I?

  27
  Hyun Soo...

  28
  What should I do? How can I stop her?

  29
  I was running late. Thank you so much, Manager Song.

  30
  Are you getting off work already?

  31
  Yes. I'm not feeling well.

  32
  No. I have to stop them from meeting each other no matter what.

  33
  That's Hyo Rim's car.

  34
  Are you all right?

  35
  I'm sorry, it was a mistake.

  36
  Hyun Soo!

  37
  We have to go to the hospital right away.

  38
  What happened?

  39
  Hurry! She needs to go to the hospital.

  40
  (Emergency Centre)

  41
  (Episode 22)

  42
  Ma'am. Ma'am, wake up.

  43
  Ma'am. Ma'am?

  44
  Ma'am. Did you check her pulse?

  45
  A car accident?

  46
  How did that happen?

  47
  Are you all right?

  48
  Yes. I'm fine, but...

  49
  the driver got hurt.

  50
  I don't think I can see you today.

  Download  

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: C fakepath You Are a Gift.E022.Thai.ssa