• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • General And I

  ความสำเร็จ 0.00% [ C fakepath general-and-i-ep06.Thai.ssa ] by : wanida_geo
   แสดงผลต่อหน้า
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  Subtitles by DramaFever

  2
  {\i1}[General And I]{\i}

  3
  {\i1}[Episode 6]{\i}

  4
  Ping Ting?

  5
  Bai Ping Ting!

  6
  Bai Ping Ting!

  7
  Bai Ping Ting!

  8
  {\i1}Bai Ping Ting!{\i}

  9
  {\i1}You lied to me!{\i}

  10
  {\i1}You lied to me!{\i}

  11
  {\i1}You lied to me!{\i}

  12
  {\i1}[Fangqin Hall]\N(Noble Consort Zhang's quarters){\i}

  13
  Your Majesty, King of Yan has\Nsent a handwritten letter.

  14
  Bring it over.

  15
  {\i1}I made a treaty of alliance\Nwith Great Jin out of sincerity.{\i}

  16
  {\i1}Little did I expect Your Majesty\Nto act in bad faith.{\i}

  17
  {\i1}I can't tolerate such actions.{\i}

  18
  {\i1}I'd advise Your Majesty\Nto hand over Bai Ping Ting as promised.{\i}

  19
  {\i1}If not, Great Yan will break the treaty\Nand wage all-out war with Jin.{\i}

  20
  {\i1}Till death do we rest.{\i}

  21
  A wolf in sheep's clothing.

  22
  If he had the ability to go against me

  23
  why would he even negotiate\Na deal in the first place?

  24
  Has anyone heard from Prince of Zhenbei?

  25
  - Shouldn't you be searching for him?\N- Yes!

  26
  Hold it!

  27
  Be cautious.

  28
  Just search for him in private.

  29
  No one in the army must know\Nthat Prince of Zhenbei is missing.

  30
  I understand.

  31
  Your Majesty.

  32
  King of Yan is looking for Bai Ping Ting.

  33
  Could she still be alive?

  34
  Bai Ping Ting definitely can't die.

  35
  King of Yan exchanged\N15 copper mines for her.

  36
  I can't turn down such a deal.

  37
  And I shouldn't.

  38
  I don't understand.

  39
  Bai Ping Ting is but a maidservant.

  40
  Why would King of Yan pay\Nsuch a huge price for her?

  41
  If he lusts after her, he could easily\Nhave her in his harem

  42
  with any excuse before he took out\NPrince of Jing An's Manor.

  43
  Unless...

  44
  Bai Ping Ting holds the key\Nto other secrets?

  45
  Secrets that are much more\Nvaluable than 15 copper mines?

  46
  Noble Consort has a point.

  47
  Someone might have the answer.

  48
  Will you come clean or not?

  49
  Don't even dream about it!

  50
  Keep hitting him!

  Download  

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: C fakepath general-and-i-ep06.Thai.ssa